Porady

1. Jak przedłużyć żywotność posadzki betonowej?
W celu przedłużenia żywotności posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo zaleca się nakładać warstwę impregnująco-ochronną co 6 miesięcy eksploatacji. Zastosowanie impregnatów akrylowych lub krzemianowych ulegają wytarciu z powierzchni posadzek betonowych w trakcie ich  eksploatacji, ale działają głęboko penetrująco i w ten sposób je wzmacniają. Regularne nanoszenie impregnatu pozwoli na prawidłowe zabezpieczenie matrycy cementowej posypki co zwiększy jej szczelność oraz odporność na działanie środków czyszczących i innym substancji, na które są narażone wykonane powierzchnie.

2. Jaką politykę czystości stosować przy posadzkach betonowych?
Zaleca się opracować i regularnie stosować plan czyszczenia i konserwacji powierzchni, który pozwoli utrzymać w dobrym stanie wizualnym i technicznym wykonanych posadzek.
Zaleca się stosowanie następujących zasad ich użytkowania i pielęgnowania:

* niezwłoczne usuwanie plam powstałych w skutek rozlania się lub rozsypania materiałów, a w razie konieczności bezzwłoczne ich zneutralizowanie,
* po użyciu lub rozlaniu środków chemicznych, powierzchnia winna być każdorazowo zmyta do czystości czystą wodą,
* wyposażyć każe wejście i wyjście na posadzkę w odpowiednie wycieraczki,
* ograniczyć do minimum występowanie zabrudzeń w postaci zalegania olejów, substancji chemicznych, drobin piasku lub innych kruszyw wycierających powierzchnię posadzki przez regularne czyszczenie i zamiatanie,
* stosować maszyny czyszczące wyposażone w pady miękkie lub średniotwarde, by nie zniszczyć posadzki,
* używać do codziennej pielęgnacji maszyn zamiatająco-odkurzających oraz myjących. Po wyczyszczeniu posadzki na mokro, należy pozostawić ją do samoczynnego całkowitego wyschnięcia.
* nie polerować posadzek,
* do czyszczenia zabrudzeń należy stosować nieagresywne detergenty przeznaczone do pielęgnacji posadzek przemysłowych (patrz: środki czyszczące),
* usuwać na bieżąco kurz, trociny oraz inne materiały będące izolatorami na posadzkach antyelektrostatycznych.

3. Jak dbać o posadzki betonowe?
Betonowe posadzki utwardzone powierzchniowo mają ograniczoną odporność na środki chemiczne, a na niektóre są w ogóle nieodporne. Szczególnie ma to miejsce podczas pierwszych 28 dni od ich wykonania. Nie należy stosować żadnych środków czyszczących powodujących degradację matrycy cementowej. Nie można stosować rozpuszczalników typu: aceton, toluen, ksylen, tri chloroetylen itp. Środki czyszczące nie mogą zawierać silnych związków alkaicznych oraz rozpuszczalników organicznych. Niedopuszczalne jest również czyszczenie posadzek środkami o odczynie kwasowym, jak np. kwas chlorowodorowy i octowy, nawet jeżeli są rozcieńczone. Alkohole, glikole, soki owocowo-warzywne, np. marchwiowy, jabłkowy, ogórkowy, krew powodują niszczenie posadzek betonowych.

4. Po jakim czasie można użytkować posadzkę przemysłową posadzkę betonową?
Pełne obciążenie przemysłowej posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo gwarantujemy po 28 dniach od jej wykonania. Podstawowy ruch mechaniczny bez udziału wózków paletowych może rozpocząć się za naszą zgodą po 14 dniach. Ruch pieszy dopuszczamy po 72 godzinach.

5. Jaką grubość posadzki betonowej dobrać pod inwestycję?
co do zasady przemysłowe posadzki betonowe pod obciążenie 5t/m2 przy odpowiedniej podbudowie, nie mogą mieć mniej niż 10cm grubości przy zastosowaniu Betonu klasy C20/25 zbrojonej siatką lub zbrojeniem rozproszonym. Kadorazowo zalecamy kontakt z nami w celu doboru prawidłowej konstrukcji posadzki.

6. Jakimi środkami myć posadzkę betonową utwardzoną  powierzchniową?
Odpowiednie środki myjące i czyszczące winny mieć odczyn lekko zasadowy, tzn. pH powyżej 7. W przypadku samodzielnego mycia i pielęgnowania posadzek, należy zawsze skonsultować dobór środków oraz zasady utrzymywania czystości oraz pielęgnacji z naszą firmą.